مشق مهر مهربانی نقش هر نقاش نیست هر که نقشی را کشید نقاش نیست نقش را نقاش معنا میدهد مهربانی نقش یار است حیف که یار نقاش نیست ****************************** دانی نازنینم ،می توانی ، راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نیست جز این، مهربانی ، مهربانی ، مهربانی ***************************** کاش میشد بر جدایی خشم کرد، شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد، کاش میشد خانه ای از مهر ساخت، مهربانی را در آن سرمشق کرد ****************************** یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم، یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم، مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم. http://mashghemehr.ir 2018-08-13T08:51:09+01:00 text/html 2016-05-13T08:30:57+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش مهربانی را زودتر دریابیم http://mashghemehr.ir/post/22 <div style="text-align: center;"><img style="width: 322px; height: 482px;" src="http://s2.picofile.com/file/8101176176/001.jpg" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><p style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7985509886/ziba_m.gif" alt="http://s1.picofile.com/file/7985509886/ziba_m.gif" class="decoded"></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 0);"><font size="2"><strong>"زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به تاخیر انداخت"</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 51);"><font size="2"><strong>شاید فرصت ها هرگز تکرار نشوند</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 102);">&nbsp;شاید فرصت تقدیم یک نگاه مهربان</span></strong></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 102, 0);"><font size="2"><strong> <span style="color: rgb(102, 0, 153);">یک کلام زندگی بخش</span></strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="2"><strong>و یا یک لبخند روح بخش</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font size="2"><strong>به پدر</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font size="2"><strong>به مادر</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 204);"><font size="2"><strong>به یک دوست</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 153);"><font size="2"><strong>به یک همراه</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 102);"><font size="2"><strong>و به هر کسی که به مسیر زندگی ما زیبایی آشنایی بخشیده است</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 51);"><font size="2"><strong>هرگز تکرار نشود</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="2"><strong>آنچنانکه من دریافتم و با عمق وجودم درک کردم</strong></font></span></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong> </strong></font></div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 51, 0);"><font size="2"><strong>زمان درگذر است</strong></font></span></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong> <span style="color: rgb(204, 0, 102);">"مهربانی را زودتر دریابیم"</span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><br><img style="width: 248px; height: 42px;" class="decoded" alt="http://s2.picofile.com/file/7985487953/ziba_m2.gif" src="http://s2.picofile.com/file/7985487953/ziba_m2.gif"></p> text/html 2016-05-13T08:29:33+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش گنج محبت........ http://mashghemehr.ir/post/21 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8107175950/ganj.jpg" style="width: 414px; height: 286px;" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><br>درخت</span> سایه‌اش را بی‌دریغ به تو می‌بخشد</span></span></strong></div><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">و <span style="color: rgb(255, 102, 0);">خورشید</span> گرمایش را&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp;&nbsp; &nbsp;و <span style="color: rgb(255, 0, 0);">گل</span> شمیم خوشش را،</span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">باران</span> طراوتش را و آسمان برکتش را</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp; و <span style="color: rgb(0, 51, 102);">رود</span> قطره قطره آبش را</span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; و <span style="color: rgb(238, 42, 16);">پرنده</span> نوای دل انگیزش را…</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">و همه و همه بخشیدن را از&nbsp; خدایی آموخته‌اند که آن‌ها را <a href="http://www.labkhandezendegi.com/archives/category/delneveshteh" style="text-decoration: none;"><span style="color: rgb(2, 2, 2);">زیبا</span></a> آفریده…</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp;&nbsp;زیباترین آفریده خدا انسان است.</span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو برای بخشیدن چه داری؟</span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ثروتت؟ </span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دانشت؟</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جانت؟</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">همه این‌ها خوب است…</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">اما چرا از <a href="http://www.labkhandezendegi.com/archives/5829" style="text-decoration: none;"><span style="color: rgb(2, 2, 2);">گنج</span></a> بی‌پایانی که در وجودت داری خرج نمی‌کنی؟</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(234, 20, 101);"> محبتــــــــــــــــــــــــ !</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">حاضری آنرا ببخشی؟</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp; با خنده‌ای بر لبت</span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;یا اخلاقی خوش</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا دستان پرمهری که بر سر کودکی خسته از کار می‌کشی…</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا با محبتی که به عشقت می‌کنی…</span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(2, 2, 2);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا…</span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">مطمئن باش گنجت تمام نمی‌شود بلکه زیاد خواهد شد…</span></span></strong></p><div align="left"><strong> </strong></div><p style="text-align: center;" align="left"><strong><span style="color: rgb(2, 2, 2);"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از بخشیدنش دریغ نکن…</span></span></strong></p> text/html 2016-05-12T16:16:13+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش چیست این باران....... http://mashghemehr.ir/post/18 <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/61.gif" alt="" border="0" height="64" width="400"></p> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">چیست این باران كه دلخواه من است ؟</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">زیر چتر او روانم روشن است </span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">چشم دل ، وا می كنم : </span></strong></span></p> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">قصه یك قطره باران را ، تماشا می كنم </span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/321.gif" alt="" border="0" height="16" width="83"></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6600;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> در فضا .......همچو من ، در چاه تنهائی رها ...</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6600;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">می زند در موج حیرت دست و پا ...</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6600;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">خود نمی داند كه می افتد كجا !</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/321.gif" alt="" border="0" height="16" width="83"></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0033;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">در زمین ... " همزبانانی ظریف و نازنین " </span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0033;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">می دهند از مهربانی جا به هم</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0033;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">تا بپیوندند چون دریا به هم !</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;"><strong><img class="decoded" src="http://s5.picofile.com/file/8116573400/baran1.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8116573400/baran1.gif" height="290" width="442"></strong></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6633;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">قطره ها ، چشم انتظاران هم اند</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6633;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">چون به هم پیوست جان ها، بی غم اند </span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6633;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">هر حــــــبابی، دیده ای در جســــــتجوست</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6633;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">چون رسد هر قطره ، گوید: « دوست! دوست ... ! »</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6633;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">می كنند از عشق هم قالب تهی....ای خوشا ، با مهر ورزان همرهی !</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/321.gif" alt="" border="0" height="16" width="83"></p> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0066;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">با تب تنهائی جانكاه خویش ... زیر باران می سپارم راه خویش</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0066;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">سیل غم در سینه غوغا می كند ... قطره ی دل ، میل دریا می كند</span></strong></span></p> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc0066;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">قطره ی تنها كجا، دریــــــــا كجا... دور ماندم از رفیـــــــــــقان ، تا كجا ؟!</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/321.gif" alt="" border="0" height="16" width="83"></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6666;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">همدلی كو ؟ تا شوم همراه او.... سر نهم هر جا كه خاطرخواه او !</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6666;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">شاید از این تیرگی ها بگذریم... ره به ســــــوی روشنــــائی ها بریم </span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #cc6666;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">می روم، شاید كسی پیدا شود ... بی تو، كی این قطره دل، دریا شود ؟!</span></strong></span></p> <p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #990000;"><strong><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">"فریدون مشیری"</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;"><img src="http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image448.gif" alt="" border="0" height="45" width="300"></div> text/html 2016-05-12T16:12:23+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش زندگی را دریاب…! http://mashghemehr.ir/post/17 <h4 style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/171.gif" alt="" border="0" height="60" width="375"></span></h4> <p style="text-align: center;"><span style="color: #cc0000;"><span style="font-size: small;"><strong>آیا تا به حال وقتی به پارک رفته‌ای؛ تو زمین بازی</strong> <strong> به بچه‌هایی</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #cc0000;"><span style="font-size: small;"><strong> که سوار چرخ و فلک هستند نگاه کرده‌ای؟</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #cc0033;"><span style="font-size: small;"><strong>یا زمانی که قطرات بارون به زمین برخورد می‌کنند به صدای اون گوش داده‌ای‌؟</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #cc0066;"><span style="font-size: small;"><strong>آیا زیبایی بال‌های یک پروانه زمانی که به هر طرف پرواز می‌کند را دیده‌ای‌؟</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #cc0099;"><span style="font-size: small;"><strong>وقت غروب در آسمانی نیمه ابری؛<br> آیا انعکاس رنگ خورشید را در ابرها نظاره‌گر بوده‌ای؟</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #cc0099;"><span style="font-size: small;"><strong>وقتی از دوستی می‌پرسی حالت چطور است؛<br> آیا صبر می‌کنی تا پاسخی دریافت کنی؟</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #3366ff;">من باور دارم که:</span></strong> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #3366ff;">دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است…</span></strong></span></p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8119152392/Spring_Blossom.jpg" alt="" height="326" width="434"></strong></span> <p><span style="color: #000066;"><span style="font-size: small;"><strong>آیا تا بحال به کودک خود گفته‌ای؛ “فردا این کار را خواهیم کرد”</strong></span></span></p> <p><span style="color: #000066;"><span style="font-size: small;"><strong> و آنچنان شتابان بوده‌ای؛که نتوانی غم او را در چشمانش ببینی؟</strong></span></span></p> <p><span style="color: #000099;"><span style="font-size: small;"><strong>آن زمان که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان می‌دوی،</strong></span></span></p> <p><span style="color: #000099;"><span style="font-size: small;"><strong> نیمی از لذت راه را بر خود حرام می‌کنی.</strong></span></span></p> <p><span style="color: #0000cc;"><span style="font-size: small;"><strong>آنگاه که روز خود را با نگرانی و عجله به پایان می‌رسانی،</strong></span></span></p> <p><span style="color: #0000cc;"><span style="font-size: small;"> <strong> گویی هدیه‌ای را ناگشوده به کناری می‌نهی.</strong></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><strong><a style="text-decoration: none;" href="http://www.labkhandezendegi.com/archives/2965" rel="nofollow">زندگی</a> که یک مسابقه دو نیست!</strong> <strong> کمی آرام بگیر…</strong></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><strong>به موسیقی زندگی گوش بسپار،</strong> <strong> پیش از آنکه آوای آن به پایان رسد.</strong></span></span></p> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><img src="http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif" alt="" height="60" width="432"></strong></span></div> text/html 2016-05-12T07:52:42+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش یادمان باشد.... http://mashghemehr.ir/post/16 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.sheekh-3arb.net/3atter/dividing_files/image448.gif" alt="" border="0" height="45" width="300"></div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #990000;">یادمان باشد</span></strong></span>....<br><img src="http://s5.picofile.com/file/8122739534/m_888.png" alt=""></div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #990000;">یادمان باشد به دل کوزه آب ، که بدان سنگ شکست.....</span><br><br><span style="color: #cc3300;">بستی از روی محبت بزنیم!!</span><br><br><span style="color: #cc6600;">تا اگر آب در آن سینه پاکش ریزند....آبرویش نرود!!</span><br><br><span style="color: #cc9900;">یادمان باشد فردا حتما، ناز گل را بکشیم...</span><br><br><span style="color: #cc6633;">حق به شب بو بدهیم...</span><br><br><span style="color: #cc3333;">و نخندیم دگر به ترک های دل هر گلدان!!</span><br><br><span style="color: #cc0033;">و به انگشت نخی خواهیم بست ،تا فراموش نگردد فردا...!</span><br><br><span style="color: #cc0066;">زندگی شیرین است!زندگی باید کرد!</span><br><br><span style="color: #cc3366;">و بدانم که شبی خواهم رفت...!</span><br><br><span style="color: #cc6666;">و شبی هست که نباشد پس از آن فردایی....!</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #cc6666;"><span>"فروغ فرخزاد"</span></span></strong></span></p> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8122740192/258.gif" alt=""></div> </div> text/html 2016-05-12T06:50:58+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش سادگی http://mashghemehr.ir/post/15 <div class="CenterPost2"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/380.gif" alt=""></div> <div class="CenterPost2" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="CenterPost2" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="CenterPost2" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2689" lang="AR-SA">ساده که میشوی</span></span></strong></span> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2683" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2684" lang="AR-SA">همه چیز خوب میشود</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2681" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">خودت</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2694" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">غمت</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2695" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">مشکلت</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2673" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">غصه ات</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2698" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2696" lang="AR-SA">هوای شهرت</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2701" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2699" lang="AR-SA">آدمهای اطرافت</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2702" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2703" lang="AR-SA">حتی دشمنت</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2708" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2706" lang="AR-SA">یک آدم ساده که باشی</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2711" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2709" lang="AR-SA">برایت فرقی نمیکند که تجمل چیست</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2680" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2712" lang="AR-SA">که قیمت تویوتا لندکروز چند است</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">فلان بنز آخرین مدل ، چند ایربگ دارد</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">مهم نیست</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">نیاوران کجاست</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">کدام حوالی اند</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">رستوران چینی ها</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">گرانترین غذایش چیست</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">ساده که باشی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">همیشه لبخند بر لب داری</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">بر روی جدولهای کنار خیابان راه میروی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">زیر باران ، دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">آدم برفی که درست میکنی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">شال گردنت را به او میبخشی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">ساده که باشی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">همین که بدانی بربری و لواش چند است</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">کفایت میکند</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">نیازی به غذای چینی نیست</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #993300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">آبگوشت هم خوب است </span><span dir="ltr"><br></span><span lang="AR-SA">ساده که باشی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #003300;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA">آدمهای ساده را دوست دارم</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span style="color: #003300;" lang="AR-SA">بوی ناب آدم میدهند</span><span dir="ltr"><br clear="all"></span><span style="color: #008000;" lang="FA">ساده که می‌شوی</span></span></strong></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">فرمول نمی‌خواهی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">ایکس تو همیشه مساوی ایگرگ توست</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">ساده که می‌شوی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">درگیر رادیکال، انتگرال و مشتق و ریاضت‌ها نیستی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">هرجایی به راحتی محاسبه می‌شی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">ساده که می‌شوی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">حجم نداری، جایی نمی‌گیری</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">زود به‌یاد میایی و دیر از خاطر میروی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">ساده که می‌شوی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="FA">کوچک می‌شوی</span></span></strong></span></div> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2745" class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385964658199_2746" lang="FA">توی دل هر کسی جا می‌شوی</span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center">&nbsp;</div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><img title="آدمهای ساده" dir="rtl" src="http://s5.picofile.com/file/8123544342/sade.jpg" alt="سادگی" height="313" width="473"></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA"><span style="font-size: 10pt;">آدمهای ساده را دوست دارم</span></span></span></strong></span></div> <div class="yiv4852398702ecxMsoNormal" dir="rtl" align="center"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA"><span style="font-size: 10pt;">همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند</span><br><span style="font-size: 10pt;">همان ها که برای همه لبخند دارند</span><br><span style="font-size: 10pt;">همان ها که همیشه هستند،</span><br></span></span></strong><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA"><span style="font-size: 10pt;">برای همه هستند</span></span></span></strong><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA"><br><span style="font-size: 10pt; color: #ff6600;">آدمهای ساده را</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #ff6600;">باید مثل یک تابلوی نقاشی</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #ff6600;">ساعتها تماشا کرد</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">عمرشان کوتاهاست</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">بسکه هر کسی از راه می رسد</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">یا ازشان سوء استفاده می کند یا</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">زمینشان میزند</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #333333;">یا درس ساده نبودن بهشان می دهد</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #000080;">آدم های ساده را دوست دارم</span><br><span style="font-size: 10pt; color: #000080;">بوی ناب “آدم” میدهند<br></span></span></span></strong></span><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA"><span style="font-size: 10pt; color: #000080;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8123546326/joda933.gif" alt=""></span></span></span></strong></span><br></div> </div> </div><div style="clear: both;">&nbsp;</div> text/html 2016-05-12T06:41:16+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش حراج محبت http://mashghemehr.ir/post/14 <br><div><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8124847500/mehr03931.gif" alt="" height="71" width="400"></div> <div id="yui_3_13_0_1_1397227500898_56287" class="yiv9922966112msg-content" style="text-align: center;"> <div>&nbsp;</div> <div><img src="http://s5.picofile.com/file/8124847318/mohebat.jpg" alt="" height="309" width="435"></div> <div>&nbsp;</div> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #800000;"><strong>اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #800000;"><strong>دلگیر مباش که نه تو گنهکاری نه او</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #993300;"><strong> او دلش برای پذیرش مهربانی تنگ است ،گناه از او نیست</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ff6600;"><strong>تو هم با تمام مهربانیت زیباترین معصوم دنیایی</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #ff9900;"><strong>پس خود را گنهکار نبین</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #333300;"><strong>من عیسی نامی میشناسم ده بیمار را در یک روز شفا داد و تنها یکی سپاسش گفت</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><strong><span style="color: #003300;">من خدایی می شناسم ابر رحمتش به عمر زمین و زمان بارید</span>ه‌</strong></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #008000;"><strong>یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر می گویند</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #808000;"><strong>پس چرا می پنداری بهتر از آنچه عیسی و خدای عیسی را سپاس گفتند</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #339966;"><strong>از تو برای مهربانیت قدردانی می کنند ؟</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #99cc00;"><strong>پس از ناسپاسی‌شان نرنج، اما برای شادی دلشان بکوش</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #000080;"><strong>که با مهربانی روح تو آرام می گیرد</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #003366;"><strong>تو با مهـرت بال و پر می گیری</strong></span></p> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: #0000ff;"><strong>خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong><span style="color: #993300;">دوست بدار نه برای آنکه دوستت بدارند</span></strong></p> <p dir="RTL"><strong><span style="color: #993300;">تو به پاس زیبایی عشق، عشق بورز</span></strong></p> <p dir="RTL"><strong><span style="color: #993300;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8124847526/mehr03932.gif" alt="" height="58" width="327"></span></strong></p> </div> text/html 2016-05-12T06:39:55+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش قیمت زندگی http://mashghemehr.ir/post/13 <div align="center"><span style="color: #008000; font-size: 10pt;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8125639892/m_31393.jpg" alt="" height="275" width="415"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8125643876/153932.gif" alt="" height="17" width="415"></span></div> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #008000; font-size: 10pt;"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8125643268/m15393.gif" alt="مشق مهر" height="85" width="400"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 10pt;"> از گلــــــــــــــــهای بنفشه و تو حیاطش یه حوض كوچـــــــك و یه فواره داشت </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 10pt;">و پروانه ها از این گل رو اون گل می نشستند و صدای پرنده ها به گوش می رسید،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 10pt;"> براش قابل دركــــــــــــــــــــ نیست كه شما از چه خـــــــــــــــــــــــــونه ای حرف می زنید</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 10pt;">ولی اگر بهش بگین یه خونه دیدم كه دو میلیارد و نهصد هزار تومن قیمتش بود فورا میگن: </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000; font-size: 10pt;">" عجب خونه ای" ...آدم بزرگا اینجورین دیــــــــــــــــــــــــــگه،‌ فقط عدد و قیمت سرشون میشه</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://mashghemehr.blogfa.com/post/286" target="_blank"><img src="http://roozgozar.com/piczibasazi/matlab/01/roozgozar.com-0001.gif" alt="تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی" border="0" height="38" width="227"></a></span></p> text/html 2016-05-12T06:35:10+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﻢ ﺍﺯ ﻟﺤظه ها ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﻢ…! http://mashghemehr.ir/post/12 <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s4.picofile.com/file/8184784742/M_MEHR050294.jpg" alt=""> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600; font-size: small;"><strong><img src="http://s6.picofile.com/file/8184785950/dfg.gif" alt="" height="47" width="294"></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600; font-size: small;"><strong>ﻫﻤﯿــﺸﻪ</strong></span><br><span style="color: #ff6600; font-size: small;"><strong> ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻴﻨﺎﻟﻴﻢ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ!</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #800000;"><strong>ﺩﺭﺟﻤﻊ،ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﻛﻼﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ</strong></span><br><span style="font-size: small; color: #800000;"><strong> ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ،ﺍﺯ</strong><strong>ﺗﻨـــــــﻬﺎﻳﻲ ﺑﻐﺾ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ !</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: small;"><strong>ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ</strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><strong> ﺍﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠگی ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪ</strong></span><span style="font-size: small;"><strong>ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ!</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #800080;"><strong>ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ</strong></span><br><span style="color: #800080;"><span style="font-size: small;"><strong> ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ</strong></span><span style="font-size: small;"><strong>ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:</strong></span></span><br><span style="color: #800080;"><span style="font-size: small;"><strong> ﻣﺪﺭﺳﻪ….</strong></span><span style="font-size: small;"><strong>ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ….</strong></span><span style="font-size: small;"><strong>ﻛﺎﺭ ….</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"><strong>ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﻢ</strong></span><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><strong> ﺑﺪﻭﻥ</strong></span>&nbsp; <span style="font-size: small;"><strong>ﻟﺬتـــــــــــ ﺍﺯ ﻣﺴﻴــــــﺮ !</strong></span></span><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><strong> ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ</strong></span><span style="font-size: small;"><strong>ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ…</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #000080;"><strong>مااااااااااااا</strong></span><br><span style="font-size: small; color: #ff6600;"><strong> « ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ»</strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong> ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﻢ</strong></span><br><span style="font-size: small;"><strong> ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﻢ ﺍﺯ ﻟﺤظاتمون ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﻢ…!</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600; font-size: small;"><strong><img src="http://s6.picofile.com/file/8184785950/dfg.gif" alt="" height="47" width="294"></strong></span></p> text/html 2016-05-12T04:21:45+01:00 mashghemehr.ir جوادی منش یــــادش به خیــــر آن...... http://mashghemehr.ir/post/11 <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8126871826/33333.jpg" alt="" height="252" width="378"></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #970104; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>یــــادش به خیــــر آن بــوی بـــاران قــدیمـــی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #b40311; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>آن شـــــــــــمعــدانی ها و گلدان قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #e40620; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>بوی پــــــدرهایی که بابا مانده بودند</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #fb1821; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>بوی همان آب و همان نان قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #fe5b62; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>بوی خوش آغوش گرم مادرانه</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #fc686e; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>امنیت چین دار دامان قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,arial;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8126898400/1452kk.jpg" alt="" height="256" width="383"></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #824402; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>یـــــــــادش به خیر آن چاشتــــــــــی های پف آلـــــود</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #683601; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>بوی پنیـــــــــــر و نــــــــان و ریحــــان قدیمـــــی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #7a4e1f; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>چای همیـــــــــــــــشه حاضــــر مادر بزرگـــــم</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #997854; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>آن کرســـــی و آن حوض و ایوان قدیـــــمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #ba824e; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>یـــــادش به خیر آن قهــــرهای کودکانه</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #bf8c5c; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>چشمان غمگین و پشیمان قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #c6996f; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>شیرینی آن آشتی های دوباره</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #d1ad8b; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>بوسیدن روی رفیقان قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #d1ad8b; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8126896476/157047_707.jpg" alt="" height="252" width="378"></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #211e91; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>یــــــــــادش به خیــــر آن لحظه های خوب رفته</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #292795; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>ای کـــــــــــاش بر می گشت دوران قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #6463b2; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>ما مانـده ایم و یک بغل افســــــوس ناکام</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #2937b7; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>تنگ است این دل تنـــگ یاران قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #313fb9; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>دلـــخوش مکن که باز آید با ترانه</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #515dc4; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>از یاد رفته بوی باران قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #008000; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>ما مانده ایم و یک بغل افسوس خورده</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #008000; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong>تنــــگ است این دل تنگ یاران قدیمی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: #008000; font-family: tahoma,arial; font-size: 12pt;"><strong><img src="http://s5.picofile.com/file/8125643284/m153931.gif" alt="" height="68" width="320"></strong></span></p>